Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Pacjentów w Domu Lekarskim S.A.

Szanowna Pacjentko,

Szanowny Pacjencie,

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Lekarski Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Ryszarda Strzeleckiego.
 3. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych:
 • telefonując pod numer: 91 4601408;
 • wysyłając e-mail do Administratora: administracja@domlekarski.pl;
 • wysyłając e-mail do Inspektora Ochrony Danych iod@domlekarski.pl;
 • kierując pisemną korespondencję na adres: ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin.
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w Domu Lekarskim S.A. przed wszystkim w celu: diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla tych celów, jest art. 9 ust. 2 pkt h RODO* oraz przepisy polskiego prawa, przed wszystkim ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Abyś mógł skorzystać z naszej oferty/naszych świadczeń musisz podać następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres miejsca zamieszkania, nr PESEL i – w szczególnych przypadkach – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania opiekuna prawnego. Dane te będą częścią dokumentacji medycznej. Bez nich nie będziemy mogli udzielić Ci oczekiwanej pomocy.
 4. Dla ułatwienia kontaktu prosimy również o dobrowolne podanie nr telefonu i adresu e-mail. Będziemy z nich korzystali w celu potwierdzenie lub odwołanie terminu wizyty, poinformowania o sposobach przygotowania się do umówionego zabiegu itp. Nie są one niezbędne do korzystania z naszej oferty/naszych świadczeń.
 5. Twoje dane z dokumentacji medycznej są szczególnie chronione i mogą być udostępniona tylko i wyłącznie osobom oraz instytucjom wymienionym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Możesz upoważnić dowolną osobę do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia. Jeżeli nie udzieliłeś takich upoważnień nikt – oprócz Ciebie – nie będzie mógł np. potwierdzić terminu wizyty, ani otrzymać kopii dokumentacji medycznej.
 7. Twoja dokumentacja medyczna zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta będzie przechowywana przez co najmniej 20 lat.
 8. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe:
 • w celu zawarcia umowy na wykonanie badania lub innego świadczenia;
 • w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania faktur;
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego np. na badaniu poziomu zadowolenia z naszych usług, ochrona bezpieczeństwa i mienia Pacjentów i pracowników (monitoring);
 • w innych, konkretnie określonych przez Administratorach celach – o ile zechcesz wyrazić na nie  zgodę.
 1. Zgodę, której udzieliłeś, możesz wycofać w dowolnym momencie zgłaszając to Administratorowi. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wpływa na możliwość korzystania z oferowanych świadczeń i ich jakość.
 2. Twoje dane możemy udostępnić tylko i jedynie odbiorcom upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów oraz podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych (np. na wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych, obsługę finansowo-księgową, informatyczną itp.).
 3. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych za granicę ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Twoje dane – z wyłączeniem zawartych w dokumentacji medycznej – będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony przepisami prawa (np. przepisami finansowymi i skarbowymi) lub do momentu cofnięcia zgody, o ile jej udzieliłeś.
 5. Masz prawo żądać od Administratora:
 • dostępu do swoich danych;
 • sprostowania i uzupełnienia danych.

Z wyłączeniem danych medycznych masz również prawo  – o ile zezwalają na to przepisy – do:

 • ograniczenia przetwarzania danych i ich usunięcia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu swoją szczególną sytuację,
 • przeniesienia danych do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe.
 1. Szczegółowych informacji związanych z realizacją Twoich praw udzieli Ci Inspektor Ochrony Danych.
 2. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Dysponując Twoimi danymi osobowymi nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania**.

__________________

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

** Profilowanie oznacza wykorzystanie danych do oceny, analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej osoby fizycznej, jej zdrowia, osobistych preferencji, pracy, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Polityka Cookies

Informacje o plikach cookies przetwarzanych przez Dom Lekarski S.A. dostępne są w naszej Polityce Cookies.

Przetwarzanie danych osobowych przez Dom Lekarski S.A. na portalach społecznościowych:

W ramach działań podejmowanych poza serwisem Dom Lekarski S.A. może również przetwarzać inne dane osobowe dotyczące Ciebie. Poniżej przedstawiamy linki zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych przez Dom Lekarski S.A.:

Informacja o przetwarzaniu danych w korespondencji e-mailowej

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu umożliwieniu kontaktu elektronicznego z Administratorem – w odniesieniu do korespondencji incydentalnej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
b) w celu zawarcia lub realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami – w zakresie korespondencji prowadzonej w tym celu (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
c) w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Administratora produktów, usług lub świadczeń – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie takiej informacji (art. 6 ust. 1 pkt f RODO); zwracamy uwagę na fakt, że wysłanie zapytanie o informację stanowi – poprzez wyraźne działanie potwierdzające – dobrowolne wyrażenie zgody na przesłanie przez Dom Lekarski S.A. takich informacji na podany adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 6 ust. 1 pkt a RODO); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem;
d) w celu ewentualnego dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 pkt f oraz art. 9 ust. 2 pkt f RODO).
4. Jeżeli w przysłanej korespondencji poda Pani/Pan dane szczególnych kategorii, zwłaszcza dotyczące zdrowia, prosimy o udzielenie wyraźnej, odrębnej zgody na ich przetwarzanie. Jest to warunek konieczny, aby takie przetwarzanie było zgodne z prawem. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
5. Pani/Pana korespondencję przechowujemy przez rok, licząc od końca roku, w którym ona do nas dotarła. Jeżeli jednak  wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom oprócz wspierających procesy biznesowe Domu Lekarskiego S.A. i przetwarzających dane na zlecenie i w imieniu Domu Lekarskiego S.A. w celu świadczenia specjalistycznych usług, np. obsługi poczty elektronicznej, utrzymania systemów informatycznych.
7. Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
8. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy Panią/Pana o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) obsługi umowy, w tym kontaktowania się w sprawach z nią związanych, zapłaty za jej wykonanie – w zakresie niezbędnym do jej realizacji (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
b) realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych i podatkowych – w zakresie wynikającym z właściwych przepisów (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
d) zapewnienia bezpieczeństwa budynków oraz mienia Domu Lekarskiego S.A. – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie fizycznej i monitoringu pomieszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
e) ewentualnej prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, zwłaszcza dotyczących zdrowia, jest:
a) art. 9 ust. 2 pkt b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.
6. Dom Lekarski S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe:
a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów,
b) partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych kontaktowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody;
c) operatorom pocztowym, firmom kurierskim.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom wspierającym procesy biznesowe Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, (np. świadczącym usługi księgowe, doradcze, audytowe, utrzymania systemów informatycznych itp.) w celu świadczenia określonych w tych umowach usług.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu – nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa. Przechowywanie może być wydłużony o okres, w którym przetwarzanie będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
9. Ma Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e)do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
10. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy Panią/Pana o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
11. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
13. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych dla pracowników - umowa o pracę

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) organizacji i zarządzania pracą, w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
b) wyliczania i wypłaty wynagrodzeń – w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 pkt c, art. 9 ust. 2 pkt b RODO);
c) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 pkt c, art. 9 ust. 2 pkt b RODO);
d) realizacji obowiązków związanych z bhp – wynikających z Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 pkt c, art. 9 ust. 2 pkt b RODO);
e) prowadzenia akt pracowniczych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej (art. 6 ust. 1 pkt c, art. 9 ust. 2 pkt b RODO);
f) realizacji obowiązków wobec ZUS wynikającym z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 pkt c, art. 9 ust. 2 pkt b RODO);
g) realizacji obowiązków podatkowych wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
h) realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych, wynikających z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
i) ewentualnych egzekucji z wynagrodzenia wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
j) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów;
k) zapewnienia bezpieczeństwa budynków oraz mienia Domu Lekarskiego S.A. – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) polegającego na ochronie fizycznej i monitoringu pomieszczeń w zakresie regulowanym Kodeksem pracy i przepisami wewnętrznymi;
l) ewentualnej prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
4. Dom Lekarski S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe, gdy:
a) taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów (m.in. ZUS, NFZ, urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym),
b) partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody;
c) operatorom pocztowym, firmom kurierskim;
5. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Administratora w jego procesach biznesowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, (np. świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, doradcze, audytowe, płatnicze, archiwizacyjne, biegli rewidenci i notariusze) w celu świadczenia określonych w tych umowach usług.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a – po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu – nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa.
7. Ma Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych, w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
8.Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydatów do pracy - umowa o pracę

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Lekarski S.A.:
a) w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych przez Panią/Pana danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji; na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) i w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
b) przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru, tj. do momentu przyjęcia oferty przez wybranego kandydata lub odmowy przyjęcia oferty, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
c) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
4. Jeżeli w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub załączonych dokumentach poda Pani/Pan dobrowolnie inne, dodatkowe dane, będą one przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody; zgoda ta jest wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich przekazaniu do Administratora (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
5. Jeżeli chce Pani/Pan, aby Pani/Pana kandydatura była brana pod uwagę w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu oświadczenia następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Lekarski S.A. moich danych osobowych zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu wykorzystania ich dla potrzeb kolejnych naborów”.
a) wyrażoną powyżej zgodę może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
6. Jeżeli podaje Pani/Pan dane dotyczące  zdrowia (np. informacje o niepełnosprawności) prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu  oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Lekarski S.A. moich danych osobowych dotyczących zdrowia zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu wykorzystania ich w procesie naboru”.
a) wyrażoną powyżej zgodę może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
8. Dom Lekarski S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów oraz dostawcom usług pocztowych i kurierskich.
9. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Administratora w jego procesach biznesowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia specjalistycznych usług, np. utrzymania systemów informatycznych.
10. Ma Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych, w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
11. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy Panią/Pana o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
12. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
13. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
14. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydatów do pracy - umowa cywilnoprawna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Lekarski S.A.:
a) wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko, o które Pani/Pan ubiega się (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
b) na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
c) przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru, tj. do momentu przyjęcia oferty przez wybranego kandydata lub odmowy jej przyjęcia.
4. Jeżeli chce Pani/Pan, aby Pani/Pana kandydatura była brana pod uwagę w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu oświadczenia następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Lekarski S.A. moich danych osobowych zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu wykorzystania ich dla potrzeb kolejnych naborów”.
a) Pani/Pana dane będą przetwarzane w tym celu przez 1 rok, a wyrażoną powyżej zgodę może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
5. Jeżeli podaje Pani/Pan dane dotyczące  zdrowia (np. informacje o niepełnosprawności) prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu  oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Lekarski S.A. moich danych osobowych dotyczących zdrowia zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu wykorzystania ich w procesie naboru”.
a) wyrażoną powyżej zgodę może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
6. Dom Lekarski S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów oraz dostawcom usług pocztowych i kurierskich.
7. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Administratora w jego procesach biznesowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia specjalistycznych usług, np. utrzymania systemów informatycznych.
8. Ma Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy Panią/Pana o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych dla kontrahenta

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szcze-cin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w umowie/porozumieniu/zamówieniu będą przetwarzane przez Dom Lekarski S.A.:
a) w celu zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/zamówienia i rozliczeń po jej/ich zakończeniu (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania faktur itp. (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
c) w celu ewentualnego dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
d) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
e) jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę – w innych określonych celach i zakresach, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/zamówienia.
5. Dom Lekarski S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów oraz dostawcom usług pocztowych i kurierskich.
6. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Administratora w jego procesach biznesowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, (np. świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, doradcze, audytowe, płatnicze, archiwizacyjne, biegli rewidenci i notariusze) w celu świadczenia określonych w tych umowach usług.
7. Pani/Pana osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/zamówienia. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa. Przechowywanie może być wydłużony o okres, w którym przetwarzanie będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
8. Ma Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych, w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
10. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pa-ni/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
12. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych dla pracowników lub osób wskazanych przez kontrahenta

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi (Domowi Lekarskiemu S.A.) przez naszego kontrahenta. Jest Pani/Pan jego pracownikiem/współpracownikiem/reprezentantem.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Lekarski S.A.:
a) w celu zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/zamówienia i rozliczeń po jej/ich zakończeniu (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania faktur (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
c) w celu ewentualnego dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym(art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
5. Dom Lekarski przetwarza co najwyżej następujące zwykłe dane osobowe: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
6 .Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/zamówienia.
7. Dom Lekarski S.A. udostępnia Pani/Pana dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów oraz dostawcom usług pocztowych i kurierskich.
8. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Administratora w jego procesach biznesowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, (np. świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, doradcze, audytowe, płatnicze, archiwizacyjne, biegli rewidenci i notariusze) w celu świadczenia określonych w tych umowach usług.
9. Pani/Pana osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji umowy/porozumienia/zamówienia. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa. Przechowywanie może być wydłużony o okres, w którym przetwarzanie będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
10. Ma Pani/Pan ma prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 21 RODO);
g) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych, w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
11. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
12. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
13. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
13. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o monitoringu wizyjnym w Domu Lekarskim S.A.

Szanowny Pacjencie,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujmy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego w systemie monitoringu wizyjnego jest Dom Lekarski Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, zwany dalej „Administratorem”.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Ryszarda Strzeleckiego.
3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku można skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych :
a) telefonując pod numer: 91 4601408;
b) wysyłając e-mail do Administratora: administracja@domlekarski.pl;
c) wysyłając e-mail do Inspektora Ochrony Danych iod@domlekarski.pl;
d) kierując pisemną korespondencję na adres: ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin.
4. Pana/Pani wizerunek jest przetwarzany (rejestrowany) na potrzeby monitoringu wizyjnego. Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz (bez dźwięku).
5. Strefa objęta systemem monitoringiem jest oznaczona i wejście w nią jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery monitoringu.
6. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje poczekalnie i korytarze znajdujące się wewnątrz placówek Domu Lekarskiego S.A.
7. Monitoring jest prowadzony przez Administratora w jego prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO):
a) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentom i pracownikom;
b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia Pacjentów, pracowników i Administratora.
8. Pani/Pana wizerunek przetwarzany jest wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu.
9. Pani/Pana wizerunek może być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na postawie i w granicach obowiązującego prawa.
10. Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
11. Pana/Pani wizerunek przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 7 dni. Po tym czasie nagranie zostanie zastąpione nowymi nagraniami, chyba że nagranie stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.
12. Informujemy, że na podstawie samego obrazu z monitoringu Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby.
13. Po podaniu dodatkowych informacji umożliwiających Administratorowi identyfikację (np. o czasie i szczegółach zdarzenia), ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora:
a) dostępu do swoich danych;
b) ograniczenia przetwarzania danych i ich usunięcia;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
14. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem.
15. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że w ramach systemu monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy i narusza to przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
16. Dysponując Pani/Pana danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z pózn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można także kontaktować się z Ryszardem Strzeleckim, Inspektorem Ochrony Danych – ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres e-mail: iod@domlekarski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO ). Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215)
4. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do korespondencji,
d) numer telefonu,
e)adres poczty elektronicznej,
f) numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
g) serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.
4. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym.
5. Dom Lekarski S.A. udostępni Pani/Pana dane osobowe PKO Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52. Dane będą udostępniane na podstawie umowy o prowadzenie PPK. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest instytucją finansową umieszczoną w ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat, tj. okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji pracowniczej (ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
7. W odniesieniu do przetwarzanych danych ma Pani/Pan prawo:
a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) do przenoszenia danych, o ile będzie to prawnie i technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile będzie to prawnie możliwe (art. 21 RODO).
8. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.