Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Lekarski Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, zwany dalej „Administratorem”.

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem:

 • telefonując pod numer: 91 4601408;
 • wysyłając e-mail: administracja@domlekarski.pl; lub
 • kierując pisemną korespondencję na adres: ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin.
 1. Dane osobowe, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania podawane w trakcie rejestracji są przetwarzane w celu diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
 2. Korzystanie usług Domu Lekarskiego S.A. jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy musimy przestrzegać przepisów prawa zobowiązujących nas do potwierdzenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych skutkuje odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 3. Prosimy również o podanie nr telefonu i adresu e-mail dla ułatwienia kontaktu – w celu potwierdzenie lub odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, poinformowania o konieczności i sposobach przygotowania się do umówionego zabiegu itp. Dane te nie są niezbędne do korzystania z usług medycznych oferowanych przez Dom Lekarski S.A.
 4. Dane osobowe, które podałeś, przetwarzamy w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, podczas umawiania wizyty w naszych placówkach i na odległość (np. przez naszą infolinię).
 5. Podczas świadczenia usług zdrowotnych, lekarze i uprawniony personel medyczny tworzą dokumentację medyczną, w której odnotowuje się wszystkie informacje dotyczące stanu Twojego zdrowia, wyniki badań, stosowane terapie itp. Gromadzenie tych informacji jest niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia, w najlepszy sposób, procesu leczenia. Dostęp do Twojej dokumentacji medycznej mają tylko osoby upoważnione.
 6. Archiwizujemy Twoje upoważnienia gwarantujące innym osobom prawo dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.
 7. Przyjmujemy oświadczenia upoważniające inne osoby do odbioru Twoich recept lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 8. Przyjmujemy oświadczenia upoważniające do przesyłania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres mailowy.
 9. Podstawą prawną pozyskania i przetwarzania Twoich danych do wyżej wymienionych celów są:
 • ­ Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 1. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane:
 • w celu zawarcia umowy na wykonanie badania lub innego świadczenia;
 • w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – w szczególności związanych z obowiązkami podatkowymi i prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakimi są:

– sprawniejsze zarządzanie usługami i obsługą pacjenta – tym celu możemy kontaktować się z Tobą drogą telefoniczną i mailową;

– poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów – w tym celu możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, dotyczącą Twojej oceny naszych usług;

– dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;

– w innych celach, o ile zechcesz wyrazić na nie zgodę – w szczególności zgodę na komunikację marketingową, taką jak oferty, informacje o usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej.

 1. Zgodę, której dobrowolnie udzieliłeś na przetwarzanie danych dla określonych celów, możesz wycofać w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, zanim ją wycofałeś.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla tych celów są:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom, oprócz upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych.
 2. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne:
 • jeżeli prowadzimy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu;
 • wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowujemy przez okres wskazany w odpowiednich przepisach;
 • jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia;
 • w innych przypadkach przetwarzamy dane przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 1. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Masz prawo żądać od Administratora:
 • dostępu do swoich danych;
 • sprostowania i uzupełnienia danych;
  oraz – o ile zezwalają na to przepisy prawa – do:
 • ograniczenia przetwarzania danych i ich usunięcia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych do innego administratora – o ile jest to technicznie możliwe.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, skontaktuj się z Administratorem.

 1. Jeżeli sądzisz, że przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,.
 2. Dysponując Twoimi danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

__________________

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Dom Lekarski S.A. z siedzibą pod adresem ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Ustawienia” lub „Pomoc” w menu twojej przeglądarki internetowej.
 11. Za pomocą serwisu domlekarski.pl mogą być też umieszczane cookies pochodzące z serwisów facebook.com oraz google.com. Takie umieszczanie plików cookies przez partnerów serwisu uregulowane jest jednak oddzielnymi politykami cookies tych serwisów. Jeśli nie chcesz aby te serwisy umieszczały pliki cookies przed wizytą na stronie domlekarski.pl należy wylogować się z facebook.com oraz google.com

Dowiedz się więcej na temat plików COOKIES.