Projekty zrealizowane

Fundusze Europejskie – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W dniu 16 lipca 2020 roku Spółka Dom Lekarski SA złożyła wniosek nr POIR.03.04.00-32-0195/20 o dofinansowanie projektu pn. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).

POIR to krajowy program operacyjny finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Realizuje wsparcie wpisujące się m.in. w następujące cele tematyczne, określone w rozporządzeniu ogólnym:

  • Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
  • Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Priorytetem w ramach realizacji projektu w okresie 1.08.2020 r. do 31.10.2020 r. była dotacja na kapitał obrotowy dla Dom Lekarski SA w Szczecinie.

Celem projektu było wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa została udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Efektem była możliwość utrzymania prowadzenia działalności przedsiębiorstwa na okres udzielonej dotacji.

Dofinansowanie projektu z UE: 120 020.16 PLN
Całkowita alokacja na program Inteligentny Rozwój z Funduszy Europejskich: 8,6 mld euro

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

"Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Dom Lekarski SA".

projekt2_plansza


 

"Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju międzynarodowego spółki Dom Lekarski".

W dniu 18 grudnia 2012 roku Dom Lekarski S.A. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-105/12 pn. „Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju międzynarodowego spółki Dom Lekarski”.

Realizacja projektu polega na rozbudowie przedsiębiorstwa o nowy prywatny oddział szpitalny zlokalizowany w istniejącym szpitalu w Gryfinie, w którym świadczone będą na rzecz szpitala oraz klientów prywatnych udoskonalone usługi medyczne: chirurgiczne, ortopedyczne i ginekologiczne. Ponadto w jednostce będą realizowane eksperymentalne badania medyczne w ramach projektu badawczego pod nazwą „Biologiczne wspomaganie leczenia uszkodzenia łąkotki z zastosowaniem membrany kolagenowej Chondro-Gide (Gestlish Pharma i Regen Biologics, Biocare Therepeutics) i komórek macierzystych szpiku kostnego”.
Celem planowanego projektu jest wzrost konkurencyjności spółki Dom Lekarski na europejskim rynku usług medycznych. Stworzony w wyniku realizacji projektu prywatny oddział szpitalny będzie świadczył udoskonalone usługi, konkurencyjne pod względem stosowanych technologii na skalę świata. Innowacje procesowe wdrożone w firmie przełożą się na następujące rezultaty: zwiększenie bezpieczeństwa operowanego, skrócenie czasu procedury chirurgicznej oraz znieczulenia ogólnego, zmniejszenie traumatyzacji tkanek ograniczenie ryzyka powikłań pooperacyjnych.

Program Regionalny dla rozwoju Pomorza Zachodniego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013