Informacje podstawowe

Do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało:

  • 40.013 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz
  • 16.630 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw do akcji serii C (PDA Serii C) oraz akcji Serii C, do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_informacyjne/Dokument_Informacyjny_Dom_Lekarski_18.01.11.pdf

Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji Serii E, do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_informacyjne/Dokument_informacyjny_Dom_Lekarski_2013.pdf

Notowania

Akcje zwykłe na okaziciela serii C oraz E Spółki zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obrót akcjami odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:05 w systemie notowań ciągłych, na rynku kierowanym zleceniami.

Notowania akcji

Historia operacji na akcjach

Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 3/9/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 września 2010 roku. Uchwała 3/9/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Domu Lekarskiego S.A. stanowiła prawną podstawę podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, na warunkach przewidzianych tą uchwałą.

W dniu 19 kwietnia 2011 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji serii C Spółki na rynku NewConnect.

Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1/01/2013 Zarządu spółki DOM LEKARSKI S.A. z dnia 23 stycznia 2013 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 1/02/2013 Zarządu spółki „DOM LEKARSKI” S.A. z dnia 26 lutego 2013 r. oraz Uchwałą nr 1/03/2013 Zarządu spółki „DOM LEKARSKI” S.A. z dnia 20 marca 2013 r. (obie w sprawie zmiany uchwały nr 1/01/2013 Zarządu spółki „DOM LEKARSKI” S.A. z dnia 23 stycznia 2013 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru).