Pracowniczy Plan Kapitałowy w Domu Lekarskim S.A.

Informujemy, że w Domu Lekarskim S.A. od 1 stycznia 2020 roku funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK).

Instytucją zarządzająca  PPK będzie PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI).

PPK to program, który pozwoli i ułatwi oszczędzanie środków z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty, dokonywane na prywatny rachunek pracownika prowadzony w ramach PPK, będą finansowane z trzech źródeł:

  • od Pracodawcy – Domu Lekarskiego S.A. w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy);
  • od Pracownika – osoby uczestniczącej w PPK – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika);
  • oraz z Funduszu Pracy – w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania w wysokości 240 zł.

Do rozpoczęcia oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych uprawnione są osoby, od których wynagrodzenia pracodawca obowiązkowo odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Do Programu automatycznie zapisani zostaną wszyscy aktualni Pracownicy spółki w wieku od 18 do 54 lat, podlegający pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe, którzy byli zatrudnieni w dniu 30 czerwca 2019 r. Pracownikom tym będzie potrącana i wpłacane na indywidualne konto w PPK składka w wysokości 2% wynagrodzenia, o ile nie złożą oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pracownicy, zatrudnieni w Domu Lekarski S.A. po tej dacie będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia Domu Lekarskim S.A.  z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę aktualnego zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie  – zgodnie z obowiązującym prawem – automatycznie zapisany do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Osoby zatrudnione w Domu Lekarskim S.A, które w dniu 30 czerwca 2019 r. ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, przystępują do PPK na zasadzie dobrowolności. Muszą w tym celu złożyć podpisany wniosek o uczestnictwo w PPK. Osoby w tym przedziale wiekowym, zatrudnione w Domu Lekarskim S.A. po 30 czerwca 2019 r., jeśli będą chciały przystąpić do PPK, będą musiały dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia Domu Lekarskim S.A.  z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę aktualnego zatrudnienia).

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji ustanowienia wpłaty dodatkowej.

Jeżeli łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, istnieje możliwość zmniejszenia  składki podstawowej poniżej 2% wynagrodzenia. Wpłata nie może być jednak niższa niż 0,5% wynagrodzenia. W tym celu należy złożyć odpowiednią deklarację..

 Wzory wszystkich oświadczeń i deklaracji są dostępne poniżej. W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Administracji Domu Lekarskiego S.A. (ul. Bagienna 6).

Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone w ramach PPK zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 lat (np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

 

Szczegółowe informacje o PPK:

https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

Informacje dotyczące PKO TFI:

https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/ppk-dla-pracownika/

Deklaracja dot. wpłat podstawowych do PPK

Deklaracja dot. wpłat dodatkowych do PPK

Deklaracja dot. rezygnacji z uczestnictwa w PPK

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z wprowadzeniem PPK