Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR

9 października 2013 r. Dom Lekarski SA podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie CSR w spółce Dom Lekarski o numerze 00037-5/16-SPPW/1 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Informacje o programie znaleźć można pod adresem: http://www.programszwajcarski.gov.pl/Strony/glowna.aspx, http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/.

Celem ogólnym projektu jest wykorzystanie potencjału społecznej odpowiedzialności biznesu dla rozwoju spółki Dom Lekarski – uczynienie Domu Lekarskiego S.A. organizacją społecznie odpowiedzialną.

Celem głównym przedsięwzięcia jest opracowanie i praktyczne wdrożenie ram wykonawczych dla efektywnej realizacji zobowiązań płynących ze społecznej odpowiedzialności Domu Lekarskiego S.A. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:

 1. Wprowadzenie zarządzania strategicznego w obszarze CSR
 2. Stworzenie warunków do doskonalenia przedsiębiorstwa w obszarze CSR
 3. Określenie polityki i zasad kształtujących wdrażanie CSR
 4. Wykorzystanie najlepszych praktyk europejskich zdefiniowanych w postaci norm dotyczących CSR
 5. Poszerzenie obszarów aktywności CSR przedsiębiorstwa o kwestie ochrony środowiska
 6. Zwiększenie skali i podjęcie nowych działań w dotychczasowych obszarach aktywności CSR
 7. Zapewnienie wdrażania działań CSR na każdym etapie realizacji usług medycznych (od profilaktyki do pełnego wyzdrowienia)
 8. Rozszerzenie zakresu komunikacji między firmą i pracownikami
 9. Wzrost efektywności komunikacji z otoczeniem biznesowym (szczególnie akcjonariuszami)
 10. Rozszerzenie zakresu komunikacji z pacjentami (zarówno rzeczywistymi, jak i potencjalnymi)
 11. Wsparcie rozwoju lokalnego poprzez współpracę z jednostką naukową
 12. Wzmocnienie ogólnospołecznej komunikacji działań CSR firmy
 13. Praktyczne wdrożenie postulatów polityk horyzontalnych (społeczeństwo informacyjne, zrównoważony rozwój, równe szanse).

Projekt wdrażany będzie w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. W tym czasie zrealizowanych zostanie 5 działań:
Działanie 1: Stworzenie strategii CSR
Działanie 2: Inicjatywy skierowane na wdrożenie celów strategii CSR w obszarze relacji z personelem przedsiębiorstwa
Działanie 3: Inicjatywy skierowane na wdrożenie celów strategii CSR w obszarze zaangażowania społecznego
Działanie 4: Komunikacja społeczna
Działanie 5: Inicjatywy skierowane na wdrożenie celów strategii CSR w obszarze środowiska naturalnego.

Odbiorcami projektu są:

Dom Lekarski SA i jego personel
Akcjonariusze spółki
Pacjenci Domu Lekarskiego SA
Ogół społeczeństwa.

Na realizację projektu, Dom Lekarski SA uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 29 104, 86 CHF.

W wyniku realizacji projektu działania CSR nie tylko na stałe wpiszą się w działalność spółki, ale przede wszystkim zostaną one podporządkowane celom rozwojowym firmy. Realizacja projektu kreuje warunki do rozwoju przedsiębiorstwa otaczającego szczególną troską swój kapitał ludzki – w branży medycznej indywidualne predyspozycje i umiejętności często przesądzają o skuteczności i efektywności świadczonych usług – zdrowiu i życiu pacjenta. Ponadto, nastąpi wyraźne wzmocnienie procesów dialogu. Realizacja projektu pozwoli skuteczniej i lepiej identyfikować oczekiwania i potrzeby pracowników, ale także ułatwić dostęp do informacji o firmie i jej działaniach dla akcjonariuszy.

W wyniku realizacji projektu pacjenci Domu Lekarskiego SA uzyskają unikalną możliwość zapoznania się w przystępnej formie filmowej z działaniami profilaktycznymi jeszcze przed podjęciem diagnozy i leczenia, a także z proponowanymi sposobami powrotu do zdrowia, po zakończonej usłudze medycznej. Wyeliminowany zostanie efekt „wyobcowania” pacjenta podczas pierwszego kontaktu z jednostką medyczną i kadrą lekarską. Jednocześnie, podejmowane w ramach projektu działania ukierunkowane będą na wzmocnienie dialogu z pacjentami, którzy zostaną zaangażowani w proces programowania działań prospołecznych przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim będą mogli bezpośrednio skorzystać z efektów rzeczowych przedsięwzięcia (m.in. ulotki, filmy edukacyjne).

W projekcie uwzględniono szereg działań zachęcających kontrahentów do włączenia się w działania CSR (Ecomailing, Bieg z Domem Lekarskim, wolontariat), tym samym Dom Lekarski stanie się ambasadorem CSR w swoim otoczeniu biznesowym – m.in. wśród dostawców sprzętu medycznego, materiałów medycznych, ale i korporacyjnych odbiorców oferowanych świadczeń medycznych.

Podjęcie działań o potencjalnie niewielkiej skali może jednak przynieść znaczące efekty – zakładane działania na rzecz ochrony środowiska, będą charakteryzowały się efektem „kuli śniegowej” – z wysokim prawdopodobieństwem angażując w ochronę środowiska również partnerów biznesowych Domu Lekarskiego SA.

Założenia strategii CSR

Ustalanie celów spółki Dom Lekarski w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oparte było o model rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa opracowany przez Polską Konfederacje Pracodawców Polskich Lewiatan, firmę doradczą Deloitte oraz NSZZ „Solidarność”.
Badanie przeprowadzone w Domu Lekarskim wykazało, ze spółka znajduje się na etapie działań zgodnych z przepisami (etap I). Na tej podstawie wyznaczono cel strategiczny i cele szczegółowe powiązane z celem strategicznym, stanowiące osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez odpowiedzialne praktyki w zakresie obszarow: zarządzania, administracji, stosunków pracy, wytwarzania produktów i usług, łańcucha dostaw oraz technologii (etap IV).
Cel strategiczny:
Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w zakresie działań społecznie odpowiedzialnych, w regionie funkcjonowania spółki,
w okresie 5 lat od ustalenia strategii CSR spółki.

Partnerzy

Programy współpracy ze środowiskiem naukowym woj. zachodniopomorskiego:
a) Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Współpraca obejmuje zakres rozwoju technologicznego działalności przedsiębiorstwa, nadzór merytoryczny nad wdrażaniem inwestycji w firmie wraz z rekomendacją ewentualnych udoskonaleń możliwych do natychmiastowego zastosowania. Uzupełnieniem współpracy jest wsparcie Katedry i Kliniki w poszukiwaniu przez przedsiębiorstwo kolejnych nowych rozwiązań technologicznych. Współpraca obejmuje również praktyki studenckie oraz wymianę materiałów do celów naukowych i dydaktycznych.
b) Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Współpraca obejmuje podejmowanie przez ZUT działania promocyjne, co do innowacyjnych technologii oraz koncepcji Domu Lekarskiego, wdrażanie nowych technologii w przedsiębiorstwie, poszukiwanie nowych technologii dla przedsiębiorstwa oraz organizację staży/praktyk dla studentów ale i pracowników naukowych ZUT w przedsiębiorstwie.
c) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpraca dedykowana jest rozwojowi społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstwa Domu Lekarskiego S.A. Wydział zapewnia nadzór merytoryczny nad wdrażaniem rozwiązań CSR oraz promocję praktyk studenckich dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w spółce.

Inicjatywy

Badane opinii pacjentów, w celu doskonalenia wykonywanych usług
Ankiety dotyczące jakości obsługi pacjenta, są obecnie dostępne w placówkach Domu Lekarskiego. Ukierunkowanie spółki na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu wpłynęły na decyzję poszerzenia ankiety o pytania wskazujące na dostrzegalność działań CSR spółki przez pacjentów i ich oczekiwania w tym zakresie. System badan ankietowych będzie stałym elementem funkcjonowania spółki. Każdy pacjent, w każdej chwili może wypełnić ankietę i wrzucić ją do skrzynki z ankietami znajdującej się w placówkach Domu Lekarskiego.
W okresie 5 lat przyjętym w strategii, może jednak ulegać treść i forma badania ankietowego, który jednak zawsze będzie uwzględniał obszar CSR działania spółki.
System raportowania CSR
Pierwszy raport zostanie opracowany w I kwartale 2014 r. Od tego momentu, spółka każdego roku będzie przygotowywała raport z podjętych w roku poprzednim działań i stosowanych zasad. Pierwszy raport obejmie okres 2013 r. Każdy kolejny będzie stanowił diagnozę roku poprzedniego, pod względem spełnienia wymagań zawartych w normie ISO 26000.
Program wolontariatu pracowniczego
Program został opracowany przez pracowników Domu Lekarskiego i uwzględnia ich dobrowolne zaangażowanie w sprawy społeczne, do których dostęp będzie umożliwiał pracodawca (np. poprzez organizację działań). Program wolontariatu obejmuje nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi non-profit, które mają znacznie szerszą niż Dom Lekarski wiedzę na temat grup potrzebujących i uprawnione są do przekazywania osobom z tych grup, zgromadzonych darów.
Audyt zapotrzebowania pracowników na podwyższanie kwalifikacji
Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników będzie prowadzone w sposób cykliczny. Pierwsze dwa audyty odbędą się w odstępie czasowym 6 miesięcy. Każdy kolejny będzie przeprowadzany po roku. Wyniki audytu będą stanowiły podstawę do ustalania programu szkoleń dla pracowników i ich scieżki rozwoju osobistego i zawodowego.
Newsletter dla pracowników
Newsletter stanowiący element pozafinansowej motywacji pracowników (poprzez umieszczenie w nim wywiadów z pracownikami, pokazujących ich zainteresowania i osiągnięcia rowniez pozazawodowe) oraz funkcję informacyjną o działaniach podejmowanych przez Dom Lekarski, będzie stałym elementem polityki CSR spółki. Ze względu na duże zainteresowanie tym działaniem przez pracowników i ich pozytywne opinie, newsletter będzie wydawany w czasie obejmującym strategię cyklicznie co dwa miesiące.

Pracownicy

W spółce Dom Lekarski stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w grudniu 2013 r. wynosił 37 osób.
Wsrod osób zatrudnionych na umowę o pracę w spółce Dom Lekarski znajduje się 17 pracowników medycznych oraz 20 pozostałych pracowników (zajmujących się pracami administracyjnymi, marketingowymi, porządkowymi).
Struktura pracowników Domu Lekarskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w podziale na płeć wskazuje, ze kobiety stanowią 89%, natomiast mężczyźni zaledwie 11%.
Lekarze i fizjoterapeuci pracujący w Domu Lekarskim posiadają bardzo dobre opinie wsrod pacjentow. Na portalu znanylekarz.pl najwyższą ocenę posiadają:

 • dr Dariusz Kuligowski z liczbą opinii 95,
 • dr Piotr Kominiak z liczbą opinii 62,
 • dr Marcin Ferenc z liczbą opinii 26,
 • dr Maciej Kawczynski z liczbą opinii 17,
 • dr Bartosz Paprota z liczbą opinii 16,
 • dr Magdalena Skała z liczbą opinii 6,
 • fizjoterapeuta Adrian Wawrzyniak z liczbą opinii pacjentow 22,
 • fizjoterapeuta Adam Wandachowicz z liczbą opinii 14,
 • fizjoterapeuta Mariusz Koziński, z liczbą opinii 2.

Wstępne wyniki audytu przeprowadzonego przez firmę Inspeo wskazują, ze dla pracowników duże znaczenie ma atmosfera pracy. Jest to jeden z głównych czynników, które przez pracowników wskazywane są jako element motywujący do pracy. Zarząd spółki stara się dbać o atmosferę w firmie już na etapie rekrutacji, poprzez dobór kadry, która w ocenie zarządu pasuje cechami charakteru do kultury organizacyjnej firmy. Pozytywne relacje podtrzymywane są poprzez organizację wydarzeń dla pracowników, np. „Rodzinnych wieczorów kulturalnych Domu Lekarskiego”.

Otoczenie lokalne

Mając na myśli dobro otoczenia lokalnego Dom Lekarski podejmuje działania:

Program edukacyjny związany z profilaktyką zdrowotną i rehabilitacją
Edukacja poprzez krótkie filmy, w których występują pracownicy Domu Lekarskiego.
Społeczeństwo wykazuje się niską znajomością zagadnień dotyczących zdrowia. Duża część społeczeństwa nie wie jak zapobiegać, dostrzegać objawy nieprawidłowości i jak leczyć pewne dysfunkcje zdrowotne. Filmy mają na celu uświadomienie ich odbiorcy, co może być powodem dolegliwości, co robić, aby nie powstały, a jeśli już się pojawią jak je prawidłowo leczyć. Sytuacja społeczna powoduje, że nawet w przypadku schorzeń, ludzie nie dbają o ich leczenie prawidłowo, przerywają leczenie lub rezygnują z rehabilitacji pozwalającej wrócić do pełnej sprawności (np. ze względu na brak środków finansowych). Filmy mają na celu uzmysłowienie konsekwencji tych czynów oraz wskazanie możliwości alternatywnych profilaktyki nie zagrażających zdrowiu. Filmy edukacyjne będą powstawały cyklicznie, każdego miesiąca i będą udostępniane na stronie internetowej spółki Dom Lekarski oraz w serwisie You Tube.
Program praktyk i staży studenckich
Dom Lekarski w zakresie praktyk i staży podpisał porozumienie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Porozumienie ma charakter bezterminowy. Dom Lekarski będzie prowadził nabór na praktyki w spółce, w sposób ciągły. Problem z uzyskaniem przez młodzież doświadczenia praktycznego jest obecnie bardzo widoczny. Nadzór nad praktykantem wymaga od pracowników firm poświęcenia czasu. Z reguły nie wiąże się to ze zmniejszeniem zakresu obowiązków pracownika. Stąd często niechęc do przyjmowania studentów na praktyki. Pracownicy wolą sami wykonać pewne zadania, niż tłumaczyć ich sposób wykonania, kontrolować i ewentualnie korygować ich wykonanie przez osobę bez doświadczenia. Dom Lekarski wychodzi naprzeciw temu problemowi i daje studentom możliwość zdobycia doświadczenia niezbędnego w momencie wejścia na rynek pracy. Elastyczny czas praktyki oferowany kandydatom, pozwala im na ich odbycie bez konieczności opuszczania zajęć na studiach. Referencje, które praktykanci będą mogli otrzymać od firmy, będą miały wysoką wartość na rynku pracy ze względu na renomę Domu Lekarskiego.
Bieg z Domem Lekarskim
Wydarzenie sportowe (bieg przełajowy), mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego biegania, podczas którego specjaliści pracujący w Domu Lekarskim będą udzielali porad medycznych. Ustalono, ze event będzie odbywał się cyklicznie raz do roku. Jego zakres i zasięg zależny będzie od przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Będzie on stanowił atrakcję rozrywkową dla społeczności lokalnej, a jego przebieg będzie nierozerwalnie złączony z elementem edukacji zdrowotnej. Takie zestawienie daje większe prawdopodobieństwo pozytywnego nastawienia uczestników do części edukacyjnej i jej zapamiętania.

 

Dom Lekarski będzie rozważał każdą propozycje zaangażowania społecznego, złożoną przez interesariuszy zgodnie z zasadami:
1.Propozycja zostanie złożona w formie pisma dostarczonego osobiście, drogą pocztową, elektronicznie lub poprzez skrzynkę pomysłów dostępną dla pracowników Domu Lekarskiego w systemie intranetu.
2.Dom Lekarski rozważy przyjętą propozycję w ciągu 14 dni roboczych i odpowie na nią w formie pisemnej dostarczając odpowiedz jedną z form: osobiście za pośrednictwem pracownika Domu Lekarskiego, przesyłając pismo pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub udzielając odpowiedzi zwrotnej w systemie intranetu.
3.Dom Lekarski w swojej odpowiedzi na złożoną propozycję może udzielić odmowy zaangażowania, przyjąć złożoną propozycję na warunkach w niej zawartych, przyjąć złożoną propozycję pod warunkiem zmiany propozycji w niej zawartej, odroczyć decyzję na okres ustalony z podmiotem/ osobą składającą propozycję.
4.Kazda z decyzji zostanie uargumentowana przez Dom Lekarski
5.Propozycje będą rozpatrywane według kolejności otrzymania z preferencją rozpatrzenia w pierwszej kolejności propozycji złożonych przez pracowników Domu Lekarskiego.
6.Dom Lekarski nie zawęża dziedzin w ramach których może podjąć aktywność społeczną, ale powinny one być powiązane z podstawową działalnością Domu Lekarskiego (np. dotyczyć edukacji zdrowotnej, zwiększać swiadomość społeczną dotyczącą kwestii zdrowotnych).
7.Dom Lekarski może podjąć decyzję o przyjęciu propozycji, nawet jeśli nie jest ona bezpośrednio związana z działalnością społki, ale gdy w efekcie może przynieść znaczące korzyści dla otoczenia lokalnego.
8.Wsparcie może przyjąć formę pieniężną, rzeczową, pomocy organizacyjnej, objęcia wydarzenia patronatem, mecenatem, partnerstwem.
9.Wniosek o wsparcie musi zostać dostarczony do Domu Lekarskiego nie później niż 30 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem lub proponowanym terminem wdrożenia propozycji.
10.Dostarczenie wniosku w terminie poźniejszym niż 30 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem lub proponowanym terminem wdrożenia propozycji może być powodem odmowy zaan- gażowania spółki w propozycję.
Propozycja kierowana do Domu Lekarskiego powinna zawierać co najmniej:
1. Nazwę organizatora wydarzenia, nazwę propozycji
2. Osobę odpowiedzialną za kontakt ze strony wnioskującego
3. Zasięg wydarzenia/ działania
4. Planowane patronaty, mecenaty, partnerstwa innych podmiotów
5. Grupę docelową wydarzenia/ działania
6. Cel wydarzenia/ działania
7. Proponowaną formę wsparcia, o ktorą zwraca się wnioskujący do Domu Lekarskiego
8. Ewentualne dodatkowe uwagi
W Domu Lekarskim za kontakt z wnioskującymi odpowiedzialny będzie jeden z pracowników wyznaczonych przez Prezesa Zarządu. Osoba ta będzie dysponowała środkami finansowymi przeznaczonymi na propozycje interesariuszy ujętymi w rocznym budżecie. Propozycja będzie rozwązana przez zespół powołany do spraw CSR, w skład którego wchodzi członek zarządu spółki, przedstawiciel Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecinskiego, oddelegowany przez stronę porozumienia zawartego w mają 2013 r. oraz pracownik Domu Lekarskiego odpowiedzialny za kwestie CSR w firmie.
Spotkanie zespołu zwoływane będzie przez pracownika Domu Lekarskiego odpowiedzialnego za kwestie CSR po uzgodnieniu z pozostałymi członkami zespołu, w miarę potrzeb wynikających z zasad rozstrzygnięcia spraw przyjętych przez społkę.
O decyzji społki w sprawie złożonej propozycji informować będzie osoba odpowiedzialna w spółce za kwestie CSR. W przypadku przyjęcia propozycji, zespół decydujący o tym powoła osobę, która będzie odpowiedzialna ze strony Domu Lekarskiego za komunikację i prawidłowy przebieg realizacji propozycji w zakresie obowiązków spółki.

Środowisko

Zielony Mailing. Działanie polega na oznaczaniu wszystkich e-maili wychodzących z poczty pracowników wnioskodawcy wyraźną i czytelną informacją, aby nie drukować wiadomości jeżeli nie jest to wymagane wraz z odnośnikiem do zakładki dotyczącej ekodrukowania na stronie internetowej Domu Lekarskiego. Stopki do maili zostały opracowane przez studenta odbywającego praktykę w spółce. Z udziałem doradcy ds. CSR, został ustalony system wdrożenia przygotowanych zestawów stopek (6 zestawów – jeden zestaw to dwa odrębne, krótkie zdania wskazujące na rekomendację w zakresie ograniczenia wydruku maili). Każdy pracownik w grudniu 2013 r., wybrał sobie 1 zestaw, który pracownik firmy obsługującej Dom Lekarski w zakresie technologii informatycznych wprowadził w program do obsługi wiadomości elektronicznych.

Ekodrukowanie. Działanie polega na ustawieniu we wszystkich drukarkach i na wszystkich stanowiskach komputerowych spółki, domyślnego druku dwustronnego w odcieniach szarości. Nie wszystkie drukarki wykorzystywane w Domu Lekarskim wyposażone są w funkcję drukowania dwustronnego. Przy kolejnych zakupach sprzętu biurowego lub wymianie obecnego, jednym z kryteriów wyboru będzie posiadanie przez drukarkę funkcji drukowania dwustronnego. Działanie zostało wykonane i zostanie zachowana w całym okresie, który obejmuje strategia.